Big Update 16/07

BIG UPDATE

 

 

 

 

 Thời gian áp dụng: sau bảo trì 16h30 ngày 16/07/2019

 

 Chiến Long Động:

 

Link chi tiết: https://vltrungnguyen.com/huong-dan/chien-long-dong 

 

 

 Xuất hiện Từ Đại Nhạc và Tuyền Cơ Tử: điều chỉnh thời gian ra Boss


- 19h30: Đường Phi Yến
- 19h35: Huyền Giác Đại Sư
- 19h40: Từ Đại Nhạc
- 22h30: Hà Linh Phiêu
- 22h35: Gia Luật Tị Ly
- 22h40: Tuyền Cơ Tử

 Link chi tiết: https://vltrungnguyen.com/tong-hop/boss-dai-hoang-kim

 Tính năng thăng giảm cấp trang bị:

Link chi tiết: https://vltrungnguyen.com/tong-hop/kham-nam-trang-bi-th-ng-giam-cap-trang-bi

 

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!