Môn Phái Côn Lôn

TRANG BỊ HOÀNG KIM MÔN PHÁI CÔN LÔN

 

 Cách chế tạo trang bị Hoàng Kim Môn Phái: xem chi tiết

 

 Cách phân rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái: xem chi tiết

 

 Các bộ trang bị Hoàng Kim Môn Phái Côn Lôn:

 

 

      Bộ trang bị Sương Tinh:

 

 

 

 

 

 

 

      Bộ trang bị Lôi Khung:

 

 

 

 

 

 

 

      Bộ trang bị Vụ Ảo:

 

 

 

 

 

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!